Notification

×

Iklan

Iklan

Renungan Minggu, Ephorus HKBP: 'Debata Sitolusada Panompa Nasa na Adong'

4 Jun 2023 | 21:22 WIB Last Updated 2023-06-04T14:22:56Z

Ginurithon ni Pdt. Dr. Robinson Butarbutar


"Debata Sitolusada Panompa Saluhut nasa na Av Dong"(1 Musa 1: 1-2, 26-28)


"1.Di mula ni mulana ditompa Debata langit dohot tano on. 2. Dung i tarulang ma tano i gabe halongonan jala holom di atas lung i, dung i mangareapreap ma Tondi ni Debata di atas ni angka aek. 26. Dung i mangkuling muse ma Debata: Tole ma, Tatompa ma jolma, tumiru rupanTa, tudos tu pangalahonTa, asa dirajai dengke angka na di laut, dohot pidong angka na martongatonga langit, dohot angka dorbia, ro di sandok tano on nang sude gulokgulok, angka na manjirir di atas tano on. 27. Jadi ditompa Debata ma jolma i tumiru rupaNa, rupaNa ditiruanhon Debata laho manompa ibana, baoa dohot boruboru nasida ditompa. 28. Dung i dipasupasu Debata ma nasida, ninna Debata ma tu nasida: Marpinompari ma hamu, asa sopar hamu, jala gohi hamu sandok tano on, jala patunduk hamu; jala raja i hamu dengke angka na di laut dohot pidong angka na martongatonga langit ro di sude binatang, angka na manjirir di atas tano on."


Hamu angka dongan hinaholongan di bagasan goar ni Tuhanta Jesus Kristus. 


Sian limansa ayat ni bindu 1 buku 1 Musa on, ayat 1-2 dohot 26-28 adong dua na manait rohanta na ringkot tapamanat laho mangenet hata ni Debata di partingkianta nuaeng, tarlumobi di na masuk hita di Minggu Trinitatis, na di bagasanna tapabagas pangantusion partondionta taringot tu hadirion dohot ulaon ni Debatanta, Debata Sitoludasada i. Naparjolo, i ma na tinompa i. Napaduahon, na manompa i. 


Di na parjolo i, na tinompa i, dipatolhas do aha dohot ise na tinompa i, i ma adong tolu, i ma (i) Langit (Heber: Hasyamayim), (ii) Tano (Heber: Haaretz) dohot na adong di bagasanna nang na di atasna (aek, dengke, pidong, dorbia, sude gulokgulok, angka na manjirir di atas tano) jala (iii) Jolma, i ma baoa dohot parompuan na ditompa tumiru rupa ni Na manompa i, jala na tarpasupasu laho patauhon ibana mangarajai (di bagasan pangantusion manarihon, mangurus dohot manjagai, ndang baliksa manegai dohot manusai) sude na adong di bagasan dohot di ginjang ni tano i. Dohot hata na jempek, mangarajai nasa na adong di tano on nang di langit, nasa na di hasiangan on (jaha: jagad raya). Jolma i masuk do tu bilangan ni na tinompa i, na dapotan pasupasu di angka na ringkot tu hangoluanna, jala na dapotan hatauon mangarajai angka na tinompa na asing i. Ianggo hata na dipangke taringot tu panompaon i, marasing do di ayat 2 sian ayat 26. 


Dia ma i? I ma molo langit dohot tano on mamangke hata manompa sian na so adong gabe adong (di hata Heber mamangke hata bara), alai ia hata manompa na dipangke di na manompa jolma i ndang bara, alai asa do di hata Heber, i ma na mandok na sian tano do jolma i dibahen/ditompa, alai marnampunahon songon rupa ni Debata. Ndang adong jolma ia so jolo adong tano i. Bagian ni tano i do ia jolma i. Ingkon serep do jolma i. Alai tutu, atik pe sian naung adong i do ditompa jolma i, na tarpasupasu gabe marulaon mangarajai na tinompa na asing i do ia jolma i. Mansai ringkot do on annon tapamanat, i ma: Molo ndang adong be tano on, ndang adong be jolma i, ai sian tano i do ibana dapotan sipanganon.


22. Napaduahon, i ma na manompa i, i ma Debata Sitolusada, na digombarhon di ayat 26-28 i, di partingkian uju ndang gabe daging dope Debata Panompa i jala uju andorang so haroroan ni Tondi Porbadia i. Ala ni duansa i do umbahen ia topik ni jamintanta i ma: Debata Sitolusada panompa saluhut nasa na adong, na mangondolhon hadirion ni Debata dohot ise Debata i, i ma Sitolusada do hadirionna, jala panompa nasa na adong do ia ulaon ni Debata Sitolusada i. 


Di angka na so Kristen manjaha tolunsa ayat 26-28 i, bahat do angka alus na ro tu sungkunsungkun ise hata ta- i, plural, ise na manangkapi dohot manghatahon ta-i di tongatonga ni na jumahasa. Alai halak Kristen mangalapati dohot manghaposi hata ta i Debata Sitolusada do, i ma Ama, Anak dohot Tondi Porbadia. 


Jala ulaonna na manompa, panompa nasa na adong i do niulaNa. Asa, di minggu Trinitatis sadarion, nang pe Debata Sitolusada do sitandaonta, alai ulaon ni Debata panompa nasa na adong i do na gabe sirimangrimangonta. 


Dia ma nidokna tu hita angka ruas ni HKBP na mangolu di partingkian na patuduhon na tongon mangadopi parungkilon do na tinompaNa i, i ma na adong di atas dohot di bagasan tano on siala ni naung tapatupa angka na so denggan maradophon tano i nang angka na manginganisa, songon i burukna sampe pola nunga masuk hita di tingkion tu tingki krisis na permanen di hamomohop ni portibion, sampe pola ro angka pande bisuk naung manangkasi mohop niportibion di tingki parpudi on na mandok, ndang sadia lelengnari ndang tarbahen ni jolma i be jongjong di duru ni angka bangunan/jabu molo so marsaongsaong, marpayung manang so adong na mandondihon kulit ni jolma i ala ni mohopna. Natinompa Heber: asa) sian tano i do joma i, ala ni taramoti ma tano i. Marhite usaha do Debata manompa jolma i, ala ni i taargahon ma ngolunta on. 


Di bagasan hataNa i tangkas do tong na ia jolma i, baoa dohot boruboru do, dos ditompa tumiru rupa ni Debata. Dison, songon naung leleng dibaritahon di tongatonga ni HKBP, ingkon denggan do taauhon, tahaposi dohot tatiop gomos pangantusion na mandok ndang marimbar baoa dohot boruboru i di jolo ni Debata. Rap na tinompa do. Rap na na tarpasupasu do. Rap na dapotan huaso pangarajaion do. Na so jadi adong sian tongatonganta na patutoru boruboru di parngoluan on, di manang dia pe rumang ni parngoluan on, dohot ma i di angka tirket mambuat haputusan. 


Ala mansai leleng do parompuan dapotan peluang asa marhamajuon di tongatonga ni angka bangso, pola do leleng situtu asa boi diida angka bangso na dos do huaso di parompuan i sian huaso ni baoa, pola tahe gabe ingkon ditindos parompuan i di ganup rumang ni hangoluan. Uju masa Covid-19, isarana, na mambatasi jolma i meret sian inganan parmiananna, mansai bahat do parompuan i na manaon kekerasan nang sian donganna sabagas, sian angka ama, sian angka baoa. 


Marhite hataNa na mandok ia jolma i baoa dohot boruboru na dos di jolo ni Debata, i ma na tarpasupasu dohot na marhuaso mangarajai, ndang udutonta be patupa hasalaan di angka partingkian na salpu, asa denggan ngolungolu ni jolma i. Ingkon rap do baoa dohot boruboru i patupa ulaon mangarajai i. Molo sanga hita ndang patupa i mangongku sala ma hita dohot mangido hasesaan ni dosa, huhut marhamubaon ma. 


Di angka tingki na salpu, olo do jala jotjot do rumang ni jamita Trinitatis patorangtorangkon ia so mamartahanhon hadirion ni Debata Sitolusada i, Ama, Anak dohot Tondi Porbadia i. Mansai ampit jala denggan do i di angka partingkian na salpu ala sai adong dope na sai mamarsoalhon hasintongan ni isi ni haporseaon ni halak Kristen taringot tusi di tongatonga ni masyarakat na mansai majemuk, angka parDebata monoteis, na mandok holan sada do Debata, isara na marugamo Judaisme nang Islam, na maol manjalo haporseaon di Debata Sitolusada i, nang di tongatonga ni angka na manghaporseai Hadebataon na Sitolusada i. 


Alai nuaeng on, di partingkianta nuaeng, atik pe ringkot do tong tapatorang taringot tu Hadebataon na sitolusada i, ra denggan do di minggu Trinitatis sadarion ndang apala ingkon i na tapatorangtorang, tahatindangkon dohot tapartahanon, alai denggan ma molo tu ulaon ni Debata Sitolusada panompa nasa na adong i na taparroraon gabe jamitanta.


Marsangaja do tapangka hata Panompa songon jamita, i ma Debata Sitolusada i do Panompa nasa na adong i. Boasa on? Na somal taparateatehon holan ulaon ni Debata na manompa nasa na adong i do na tarimangrimangi: Debata do na manompa hita on, hita nang nasa na adong na asing. Alai denggan do molo talapati umbagas hata Debata Sitolusada Panompa nasa na adong i. 


Molo tapangke uhum hak cipta di angka bangso di portibion, ndang marimbar di negaranta di Indonesia, molo didok Amanta manang Inanta on/an do na menemukan sada temuan, manang na menciptakan sada lagu, manang na asing pe tahe na mardomu tusi, na menemukan, na menciptakan i do na marnampunahonsa. Ingkon adong do pangaloason sian na menemukan i asa boi pangkeonta. I ma na digoari, hak cipta. Asa, molo pamingkirion i do na taihuthon, marhite na mandok na Debata Sitolusada Panompa nasa na adong i do Ibana, nidokna i ma, Ibana do nampuna nasa na adong i. Ibana do nampuna tano on. Ibana do nampuna nasa na adong di bagasan nang di ginjang ni tano on. Ndang boi lomolomo ni na so marnampunahon i mamangkesa molo ndang adong ijin sian na manampasa i. 


 Hita jolma na tinompaNa i pe ndang boi lomolomonta patupa sipatupaon tu hita na ditompa i. Molo tung pe dilehon tu jolma i mangarajai tano on dohot sude na adong di sandok, di bagasan nang di duru ni tano i, ndang boi idaonna hira nampunasa i jala lomolomona mambahen sibahenonna tusi. Na mamangkesa do jolma i, ndang na marnampunahonsa. 


Molo boti do, antong denggan do patupaonta angka na tinompaNa i dua na mangihut on:


Na parjolo i ma mamujimuji Debata na manompa hita i, mangendehon Ibana, mandok mauliate tu Ibana. Na paduahon, i ma mandok tu hita asa denggan tapangke na pinasahat ni Debata tu hita i, tarlumobi mamangke huaso na pinasahatNa tu hita laho mangarajai na tinompaNa i. Molo saleleng on manegaisa do na taula, ba muba ma hita, dung tasaolsoli pambahenanta jala tapangido hasesaan ni dosanta, ai molo tauduti manegaisa, ba hita sandiri do na manaon, songon na taida tolu pulu taon parpudi on, tarlumobi sampulu taon parpudi on. 


Rumang ni hamubaon i pe unang ma holan hata, ingkon sahat do tu na marhabisuhon, isara mendukung ekonomi hijau, i ma ekonomi na mamartahanhon asa rata tongtong portibion. Di sandok portibion didok ma i ekonomi terbarukan, manang ekonomi na so panakkokkon mohop ni portibion, isara patupa pembangkit tenaga listrik na so mamangke bahan bakar batubara na ingkon sitututungon, alai bahan bakar na mamangke mata ni ari, alogo, aek, gas alam, na boi mendukung kendaraan listrik, ndang kendaraan na marbahan bakar miak. 


Habisuhon na dipalumehon Debata tu hita ingkon tapangke manjaga unang lam mohop portibion. Sude hajolmaon ingkon rap. Unang marpupikpulik pingkiran. Ai so sada na manaon alai sude do molo sai tauduti manegai portibion, atik pe masijoloani na manaon, parjolo na pogos, dung i na mora.


Mansai porlu tajamitahon parnampunaon ni Debata di hita na tinompaNa i jala hinaringkot ni hita jolma na martugas mangarajai na tinompaNa i tu na denggan apala di partingkianta sinuaeng. Mansai ringkot on ala songon naung tahilala di negaranta di bulan April i nunga lam mohop portibion. 


Di tanggal 24 Mei 2023 na salpu i di parjumpangannami dohot angka alealenta na di Jerman hubegehami do panorangion sian aktifis lingkungan hidup na mandok nunga palambathu hita jolma di partingkian nuaeng patupa angka na ingkon sipatupaonta laho mangorui parmohop ni portibion. Siala ni i di tingki na so leleng be nunga ndang tarbahen ni jolma be mian di duru ni bagasta/bangunanta be. Nunga palambathu hita manguba angka parangenta/perilaku na sai manegai portibion gabe ndang tarpasiding hita be annon mara bolon tu hajolmaon. 


Siala ni i molo adong dope na boi tapatupa i ma ndang holan patupa angka panorangion asa ganup umboto mara na tongon taadopi jala na naeng adopanta dope tu jolo, alai ingkon dohot do patupa hamubaion ni parange maradophon portibion. Sai diparbisuhi Debata ma hita mananda na tinompaNa do hita, jala mamangke huaso mangarajaisa mardongan habisuhon asa ndang manaon hajolmaon di tanoon, alai denggan mangolu. Amen.


(Penulis saat ini melayani sebagai pucuk pimpinan HKBP Pearaja Tarutung)