Notification

×

Iklan

Iklan

Renungan Minggu, Pdt Dr Robinson Butarbutar: 'Silehonlehon ni Debata do Sipanganon dohot Siinumon' (Mateus 14:13-21)

6 Agu 2023 | 11:40 WIB Last Updated 2023-08-06T09:06:00Z

 

Ginurithon ni Pdt. Dr. Robinson Butarbutar, Ephorus HKBP


Hamu angka Dongan hinaholongan.,


Di hita angka na manghaporseai na Debata do na manompa hasiangan on dohot sude na di bagasanna, jala Ibana do na manompa hita jolma dung jolo ditompa Ibana na ringkot di ngolungolunta - i ma udara, aek, pidong angka na martongatonga langit, dorbia, gulokgulok, binatang, nang suansuanan na marboni dohot hau na marparbue - (1 Musa 1: 20-25, 28-30), huhut tahe na mangalehon tu hita huaso patunduk dohot mangarajai angka i manggohi na tahaporluhon di parngoluonta, di ngolu ni angka pomparanta marsundutsundut di portibion, ndang so tarbahen hita mangongku na ia sipanganon dohot siinumon i silehonlehon ni Debata do i tu hita. 


Mamungka sian na di bortian ni dainongta be hita nunga diparade Debata sipanganon dohot siinumonta i. Marhite na denggan taula ulaonta na di pertanian, peternakan, dohot perikanan boi torus adong sipanganonta. Marhite na denggan tapangke dohot tajagai angka aek na adong di portibion sai adong do siinumonta. Di angka inganan na maol pe jumpangta aek dohot suansuanan nang angka binatang na manjirir di tano nang na manggulmit di laut songon i nang na di udara sai adong do sipanganon dohot siinumon. 


Holan i sian narobi sahat tu nuaeng, tarlumobi nuaeng on - di na lam mohop portibion jala siala ni angka porang - bahat do jolma di bahat inganan di portibion na hurangan, ia so ndang dapotan sipanganon dohot siinumon. Bahat na uasan. Bahat na anturaparon. Jala bahat do tong na ingkon marujung ngolu ala so tarbahen dapotan sipanganon dohot siinumon. Hape nunga diparade Debata nasa na taharingkothon tu sipanganon dohot siinumonta. 


Sungkunsungkunta nuaeng songon na porsea i ma: Uju masa haleon potir, uju so tarbahen hita marsipanganon dohot marsiinumon tarbahen hita dope manghatindangkon na tarbahen Debata do palumehon tu hita sipanganon dohot siinumon hape ndang adong di jolonta sipanganon dohot siinumon? 


Hamu angka Dongan hinaholongan.,

Diturpukta naung tajaha sian Mateus14: 13-21 i, adong tolu tokoh cerita ni barita nauli i. Naparjolo, i ma natorop naung ro sian angka inganan nasida be mandapothon Jesus tu inganan na suhi/na buni. Sian tongatonga nasida adong na marsahit, na ro laho mangido hamalumon sian Jesus. Napaduahon, i ma angka sisean ni Jesus, i ma na sai mandongani Ibana di pardalanan ni ulaon ni Jesus. Marhite na rap mardalan dohot Jesus parjamita/guru/sipamalum sahit/sipabali tondi na hodar boi nasida marsiajar mananda Ibana, mananda pamingkironna, mananda haporseaonna, mananda hadirionna dohot hatauonna. 


Napatoluhon, i ma Jesus, na tarbarita marhatauon patupa halongangan. Natorop i mangharingkothon ndang holan hamamalum ni sahit, alai dohot do sipanganon na so rade di inganan i, di halongonan. 


Angka sisean i umboto sada parbinotoan na mandok molo so adong sipanganon di inganan na so adong sipanganon i ba dilului ma sipanganon i di inganan na adong sipanganon disi. Dituhor ma. Jesus i ma sahalak na marnampunahon asi ni roha, na mangonjar Ibana ndang holan pamalum sahit ni bahat na ro tu ibana, alai ndang holan i, dohot do na manarihon/palumehon/mangalehon sipanganon tu natorop i marhite na patupa halongangan, i ma mambahen lima roti dohot dua dengke naung dipasupasu Debata tuk mangalehon mangan lima ribu baoa padohot angka parompuan. Ndang hurang, alai baliksa gabe lobi, pola 12 hirang na lobi i. 


Haradeon ni na mangalehon lima roti dohot dua dengke i na diharingkothon Jesus laho patupa halongangan i denggan do taparateatehon, i ma asa tarbahen hita mandok na sian lima roti dohot dua dengke i i do dipatupa na ringkot tu lobi lima ribu halak i. Halongangan na pinatupa ni Jesus i ndang paro roti dohot dengke na marasing sian lima roti dohot dua dengke i, alai sian i do. Bohal sipanganon ni lima tu sampulu halak, boi gabe mangalehon mangan 5000 halak baoa, so padohot parompuan. Sibonsiri ni halongangan i i ma asi ni roha ni Jesus, haadongan ni 5 roti dohot dua dengke, alai dohot do hatauon/haradeon ni Debata mamasumasu 5 roti dohot dua dengke i. Ndang masa halongangan panarihonon/pangalehonon ni Debata di sipanganon i molo so adong tolunsa.


Ala ni i, hamu angka dongan, hot do na parjolo naung ginurithon di ginjang i, i ma jolo diparade Debata do nasa na ringkot di jolma i, i ma udara, siinumon dohot sipanganon asa ditompa Ibana jolma i. Alai di partingkian di na so tuk sipanganon laho manarihon limaribu halak natorop tarbahen Debata do manarihon sipanganonnasida. Marhite asi ni roha ni Jesus, haradeon mansagihon na adong di iba (5 roti dohot dua dengke) laho manarihon na torop, jala hatauon ni Debata mamasumasu lima roti dohot dua dengke i do na boi patuk angka na ringkot di 5.000 halak i. 


Dia do tona ni jamita on tu hita? Adong tolu. Naparjolo, i ma asi ni roha ni Jesus na mangonjar Ibana pamalum na marsahit, dohot manarihon sipanganon ni natorop naung ro tu Ibana. Hamu angka dongan. I do nang na dipangido sian hita angka siihuthon Ibana. 


Tuk do na diharingkothon jolma i sipanganon dohot siinumon ni sandok na tinompa ni Debata di portibion. Boi do gabe ndang tuk tu sude na manggulmit di portibion, ala so asi roha ni siingani portibion, tarlumobi hita jolma na manjalo huaso patundukhon dohot mangarajai angka sipanganon dohot siinumonta i. Alai tuk, gariada marlobilobi sipanganon dohot siinumon i molo adong jala rade hita patuduhon holong ni roha i tu angka donganta jolma. 


Napaduahon, haradeon ni nampuna 5 roti dohot 2 dengke i mangalehon na di ibana/nasida sisagihonon (ni Jesus) tu natorop, godangna 5.000 halak. Haradeon na songon i do tong na taharingkothon di panggulmiton ni ngolunta. Unang holan tu na ringkot di hita tasarihon. 


Alai ingkon dohot do nang angka na ringkot di humaliangta. Hata ni Tuhanta marhite apostel Paulus mandok: “Unang ma holan na ringkot di hamu matahon hamu, dohot ma na di dongan” (Fil 2:4). Saleleng ndang adong haradeon na songon i bahat, jala lam bahat do donganta jolma, nang donganta angka na tinompa ni Debata na asingna i na so dapotan sipanganon dohot siinumon. 


Napatoluhon, Debata na mamasumasu boi patuk na diharingkothon torop halak. Taida di turpuk i dipangasahon Jesus do ulaon ni Debata patuk sian na 5 roti dohot 2 dengke i panganon ni 5.000 halak baoa, dohot angka parompuan. Hagogoon ni Debata patupa i ringkot taparateatehon, tahaporseai dohot tahamauliatehon. Tarbahen Debata do paganda naung nilehonna i tu hita tu na taharingkothon di ngolunta on, angka anak ni jolma i. Mansai ringkot do on tapeop jala tahaporseai.

 

Tolunsa tona ni jamita on, domu tu silehonlehon ni Debata do sipanganon dohot siinumon tarlumobi na so apala singkop na taharingkothon di ngolu on mansai porlu tarimangrimangi di ngolunta. Amen.