Notification

×

Iklan

Iklan

Renungan Minggu, Pdt Dr Robinson Butarbutar: 'Mangurupi Sian Nasa Haholongan'

2 Sep 2023 | 20:53 WIB Last Updated 2023-09-02T14:04:03Z

 

Ephorus HKBP Pdt Dr Robinson Butarbutar 

Hamu angka Dongan,


Ia HKBP ima huria na manjalo, mangajarhon, manghangoluhon dohot  manghatindangkon di hata dohot pambahenananna mamungka sian hajongjonganna Tradisi/Teantean ni Hakristenon na marharoroan sian ngolu nang pangajarion ni Tuhanta Jesus Kristus na mandok na ala nunga dihaholongi Jesus Kristus hita na gabe pogos asa mamora hita ingkon haholongon do dongan jolma marhite ulaon mangurupi dongan jolma nang angka na tinompa na asingna i. Siurupan i ndang jadi marimbar bahenon. 


Manang ise na mangharingkothon pangurupion, so marimbar, intap ni na tarbahen hita, jala molo boi nang lobi sian hatauonna, ndang holan di partingkian na so marparungkilan alai dohot do tong nang uju marungkil, manaon, ingkon patupaon do pangurupion i. I do teantean Hakristenon i naung mangolu jala manggurasa di pardalan ni Hakristenon sahat tu nuaeng. Adong do na patupasa marsasahalak, marsasahorong, marsasapunguan huta, marga, ulaon, nang marsasanegara asa boi gumodang na tarurupan jala maraturan. Manang didia siihuthon Kristus i mangolu jala mangula, ima na pinatupanasida, songon dalan manghalashon haluaon naung tajalo sian Tuhanta i.


Tradisi i do na dibege apostel Paulus sian apostel Petrus, Jakobus nang Johannes di Jerusalem uju borhat ibana tusi laho marbarita tu nasida taringot tu ulaonna marbarita nauli tu angka Bangso na so Jahudi. Ditonahon nasida tu ibana tradisi ni Jesus i na mandok ingkon ingotonna do mangurupi angka napogos (Gal 2: 9-10). 


Asa ndang holan mamaritahon goar ni Jesus Kristus na nimiahan ni Debata, na manesa dosa ni pardosa na dapot hita marhite haporseaonta di Jesus Kristus dijamitahon ibana, alai diula ibana do tong mangajarhon asa angka huria naung dipajongjong Debata marhite apostel i ingkon do mangurupi angka napogos sian hatauonnasida be. 

Siala ni i dung mulak ibana sian Jerusalem ditonahon ma tu sude huria naung pinajongjong ni Debata marhite ulaon misina asa patupa i. Napogos nang namora dijou ibana asa parsidohot patupa ulaon pangurupion i. Songon i ma ringkotna ulaon i gabe digoari do i tong ulaon asi ni roha (Gorik: charin) na marharoroan sian asi ni roha ni Jesus Kristus naung taparsaulihon.


Siala ni i ma, di na masa haleon potir di Jerusalem gabe dipangido ibana ma tu angka huria na di propinsi Makedonia nang di propinsi Achaia di Kekaisaran Romawi, duansa propinsi ingananna marbarita nauli andorang so borhat ibana tu Eopa muse, asa parsidohot nasida patupa ulaon asi ni roha i, patupa parsaoran Diakonia ni Debata (Gorik: Koinonos Diakonia tou Theo) mangurupi angka na badia na di Jerusalem. Taboto do i sian na ginurithonna tu angka huria na di Korint di propinsi Achaia di suratna tu nasida na parjolo (Bindu 16:1-3) dohot napaduahon (Bindu 8 tu 9).


Mansai uli digoari apostel i ulaon asi ni roha mangurupi na badia na di Jerusalem i, ima ulaon na di parsidohot sude na porsea i, marhite na mandok ulaon i songon "Parsaoran Diakonia", manang Kemitraan Diakonia (Koinonos Diakonia ni Debata) na marojahan tu las ni roha di haluaon jinalona sian Jesus Kristus i. Siala bahat do ruas ni huria na di Korint i na denggan ekonomina ganjang do dipatorang angka dasor-dasor Teologi ni pangurupion tu napogos I di tolu bindu i. Di bindu 8:1-7 on do bonana. Laho papos rohanasida, sada na ginurithonna ima pabotohon barita nauli sian angka na porsea di Makedonia. 


Nauli sian barita i ima: Ala digohi las ni roha na sian barita nauli nasida, atik pe tongon mangadopi parungkilon (Gorik: dokime dht Thlifsis) nasida, alai dieleknasida apostel i asa parsidohot nasida di ulaon asi ni roha i marhite parsaoran diakonia i, jala nunga dibonai nasida parsidohot manumpahi sian hapogosonnasida lobi sian hatauonnasida. Asa, ndang holan na marhatauon na timbo ekonomina - songon ruas ni angka huria na marpungu di bagas ni ruas na mora di Korint na diarop manumpahi ulaon i, alai dohot do angka na pogos jala na marungkil. 


Na pinatupa ni halak Kristen na di Makedonia i ma na boi tagoari sada paradox di Hakristenon, ima sada parange na idaon ndang mungkin, alai masa, jala molo tapamanat sintong. 


Ai siala ni las ni roha naung dipalua Jesus Kristus i, so pola adong angka hata ni Debata na ringkot dipaandar apostel i, nunga migor rade nasida parsidohot manumpahi pangurupion tu angka na badia na mangadopi anturaparon di Jerusalem. (Molo tajaha di 2 Korint, diharingkothon halak Kristen na mora di Korint do marragam ojahan sibotoonnasida taringot tu ringkot ni nasida parsidohot tu ulaon asi ni roha pangurupion i, isarana: Nunga gabe pogos Jesus Kristus asa mamora nasida; jala diusehon Debata do pasupasuna tu na burju marsilehonlehon asa tarbahennasida patupa angka ulaon na denggan (2 Kor 9).


Na gabe jamita di hita sadarion ndang apala na sian 2 Korintus 9 i. Alai na sian 2 Kor 8: 1-7 i do, ima pabotohon sada hatauon na imbaru, ima hatauon ni na pogos jala na marungkil parsidohot tu ulaon asi ni roha marhite parsaoran diakonia/koinonia i laho mangurupi angka na badia na pogos di Jerusalem. Di partingkianta nuaeng onma na tong diondolhon di angka huria di portibion, ima: Ndang jadi halak Kristen na mora marnida donganna halak Kristen na pogos i ndang tau parsidohot di ulaon asi ni roha tu angka na mangharingkothonsa di inganan na dao sian nasida, ai tau do nasida tong parsidohot lobi sian hatauonnasida. 


Jala, ndang jadi tong na pogos jala na marungkil i mandok ndang tarbahennasida ndang patupahon ulaon asi ni roha ala pogos dohot ala marungkilnasida. Narumingkot ima ndang mandok intap ni tarbahen ma binahen, alai lobi sian hatauonniba ma mambahen. I ma na ginoaranna mangurupi sian nasa haholongan di angka dongan na mangadopi anturaparon (Jaha: na mangharingkothon) di inganan na asing.  


Marsiajar sian i do nuaeng on, di ulaon misi manang mamaritahon barita nauli tu na so mananda dohot manjangkon Jesus Kristus, dipahembang do nuaeng na ginoaranna mission from the margin, ima misi na dipatupa sian angka na saleleng on digoari sijalo misi nang pangurupion alai nuaeng gabe sipatupa misi i. Asa, misi ndang be dipatupa angka naporsea na marsinadongan, alai sian angka na digohi las ni roha ala naung manjangkon barita nauli i. 


Di partingkianta nuaeng pe di tongatonga ni hurianta HKBP, dung tabonai padalan Sentralisasi Parhepengon adong do na tagoari huria na disubsidi dohot huria na mensubsidi di na parade na ringkot tu balanjo ni partohonanta, nang tu biaya operasional nang program ni resort dohot distrikta. Sangombas boi tarjalo do panggoarion na songon i. Alai marojahan tu hata ni Debata di 2 Kor 8: 1-7 naung pinaandar di ginjang i, na boi do angka huria na disubsidi gabe manghilala ndang ringkot ibana parsidohot lobi sian na tarbahensa laho manumpahi Sentralisasi Parhepengon HKBP ta i. 


Mangihuthon hata ni Debata di 2 Kor 8: 1-7 i ndang tarbahen hita be manguduti pamingkiron na songon i. Alai ingkon sude do sian las ni roha ni naung parsidohot di haluaon na sian Tuhanta i parsidohot di ulaonta patupa parsaoran diakonia i, ima sude hita parsidohot manumpahi ulaon mandungdung na tinuju ni Sentralisasi Parhepengon on, ima sandok HKBP masiurupan, masihaholongan, marhatigoran, jala marhaudutan mangulahon ulaonta songon huria na sada i, ima Huria Kristen Batak Protestan, asa tarbahen hita pahinsat panghobasion na ingkon taula asa lam tamba angka ruas ni hurianta na so apala ringgas mandohoti ulaon ni HKBP, na di ujungna lam patauhonnasida gabe pasupasu tu portibion, asa sude ruas ni hurianta na di angka inganan na saleleng on ndang marpartohonan, ndang dihobasi gabe dihobasi; asa sude partohonan na gok tingkinta na mangula di angka inganan na marragam i di sandok HKBP jala di duru ni HKBP boi disarihon sandok HKBP di parbalanjoonnna, unang adong/tobal be pangiburuon di angka partohonan i sandiri, baliksa digohi dame, parsaoran na rosu, jala masiurupan, masisarian, gabe dihalomohon Tuhanta Jesus huriaNa on. 


Alani i, angka dongan, denggan do hita mangalusi hataNa di 2 Kor 8: 1-7 i marhite mangarimangrimangi songon dia do hita ruas nang parhalado di tongatonga ni HKBP na tahaholongi i nasailaon: Nunga sahat hita tu hatauon partondion songon na pinatuduhon ni halak Kristen na di propinsi Makedonia i, ima na mangalehon sian las ni rohanasida lobi sian hatauonnasida ala nunga dihaholongi Jesus i nasida, jala na rade do nasida manghalashon i marhite na manghaholongi angka na badia na marpogos di Jerusalem? 


Manang marroha manjalo dope hita angka huria na marungkil, huria na di angka inganan na pogos jala na buni? Jala, nunga beha angka huria di HKBP na tuk do manumpahi Sentralisasi Parhepengon i, alai ala ndang apala timbo, bidang, jala bagas holongnasida, gabe ndang rade parsidohot sian parsitutuon manumpahi na taharingkothon di parsaoran Sentralisasi Parhepengon i, gabe olo mandok na molo tumimbo tarpatupa pandungdungon ni sidungdungon/target na dipangido sigohannasida alai ndang tarbahen ni Sentralisasi Parhepengon dope manggarar na diharingkothonnasida di huria i asa dipaulak tu huria i naung pinasahatna tu Sentralisasi Parhepengon ni HKBP i. 


Tardok do Sentralisasi Parhepengon on parsaoran diakonia, ima asa sude HKBP marsiurupan di bagasan holong, sude huria masiurupan, ndang adong na gabe didok siurupan, ai sude do parsidohot manumpahi, ndang adong na manghilala ibana situmpahan manang ibana manumpahi.  


Mansai ringkot do hataNa na tu hita i: Unang adong nanggo sada na mandok ibana situmpahan dohot ibana panumpahi di hinadenggan ni pardalan ni Sentralisasi Parhepengon. Tauduti ma na denggan naung tardungdung hita sahat tu nuaeng di pencapaian ni target sentralisasi parhepengon on. Nunga sahat hita tu pencapaian nasional 66% di pelean na tapamasuk tu Sentralisasi Parhepengon ni HKBP. Tauduti ma asa boi tadungdung na tumimbo, asa boi hita manggohi na taharingkothon di angka huriahuria. Alai andorang so sahat tusi, sude ma hita mangulahon ulaonta di huria nang di duru ni huria, asa tarbahen hita gabe huria na balga di ulaonna, ndang holan di hataNa. Amen.


(Penulis saat ini melayani sebagai Ephorus HKBP di Pearaja Tarutung Sumatera Utara)