Notification

×

Iklan

Iklan

Renungan Batak: Naposo Ni Debata do Panggomgimi Namarsahala

7 Sep 2019 | 14:38 WIB Last Updated 2019-09-07T07:40:11Z
Oleh: Pdt. DR. Robinson Butarbutar


“Naposo ni Debata do Panggomgomi Namarsahala”
(Poda 8: 12-21)

GREENBERITA.com- Songon angka naporsea di haadongon ni hadirion ni Debata di hasiangan on, dohot di ulaonNa na marimpola di tongatonga ni ngolu ni nasa na manggulmit di hasiangan on, i ma angka ulaon na manjagahon dohot patureturehon hangoluan na uli, na tigor, na demak dohot na mardohar, tahaporseai jala tahamauliatehon do angka ulaon ni Debata di tongatonganta. Ndang dung Ibana mansohot patulushon ulaoNa na mansai uli i. 

Marragam do dalan ni Debata patupahon ulaoNa di hangoluan on. Mangula do Ibana sian dalan na so tartagam hita. Laos mangula do Ibana marhite angka dalan naboi tardodo jala tarantusi hita. Mangula do Ibana marhite angka ula-ulaNa, na tarida dohot na so boi idaon ni simalolongta, angka na unduk tu lomo dohot huasoNa, na adong dohot na manggulmit di portibion,  i ma angka surusuruanNa, angka NaposoNa di sandok portibion. Ganup nasida dipangke Debata patupahon dohot pasauthon lomo ni rohaNa na uli, mambahen lam denggan hangoluan on, angka na mambahen lam tuk na tinompaNa i mamujimuji goarNa nabadia i, angka na mangotapi dohot manaluhon angka tahi-tahi ni na jahat na manegai ngolu ni jolma nang angka na tinompaNa na asing di hasiangan on, tarlumobi di portibion. 

Di tongatonga ni hajolmaon di portibion, sian na robi sahat tu tingki on di taon 2019 on, sai dipabangkit, dipasupasu, didongani jala dipatau Debata do angka naposoNa i laho patureturehon ngolu ni jolma i, mamolus angka partingkian ni hajolmaon, sian na so adong dope raja sahat tu na adong angka raja, andorang so masa demokrasi nang dung masa demokrasi, songon i nang di angka usaha-usaha ni jolma, mamungka sian na so adong dope perusahaan na metmet sahat tu na adong angka perusahaan na balga situtu. 
Hita ruas ni Huria Kristen Batak Protestan maniop pangantusion haporseaon niajarhon ni Reformator Martin Luther taringot tu hanaposoon ni Debata. I ma: Naposo ni Debata do hita ganup, di huria nang di duru ni huria, di ngolu nang ulaonta di portibion laho patupahon holong ni roha tu nasa na mangolu. Ula-ulaNa do hita manghobasi donganta jolma, patureturehon ngolu ni donganta jolma, mamungka di bagas nang keluarganta be sahat tu na di duru ni bagasta be, manang aha pe ulaonta, jala manang di dia pe hita mangula, ndang holan songon uluan manang panggomgomi, alai dohot do nang songon na niuluhon manang na digomgomi. 

Ndang holan di panggomgomion di pemerintahan, alai dohot do panggomgomion di angka ulaon na asing na marragam i.  I do na tahaporseai dohot na tahaposi, taauhon dohot taulahon. Molo pangajari hita di pendidikan na marragam tirket i, naposoNa do hita disi patupahon ulaon mencerdaskan angka na ro marsiajar tu manang na dipasahat tu hita. Molo pangubati do hita di bidang kesehatan, naposoNa do hita disi. Molo sijaga hareantaon dohot hademahon ni ngolu do hita, naposoNa do hita disi mamastihon asa renta jala demak ngolu i. Molo panggomgomi do hita di ragam ni tirket pemerintahan, naposoNa do hita disi. Molo ruas ni Dewan Perwakilan Rakyat do hita, naposoNa do hita disi patupa angka uhum na mambahen ngolu na mardohar dohot na demak. Dohot udutna. Dohot udutna.

Holan i, na boi do adong angka naposoNa na gabe so marsahala hadirion dohot panghobasionNa di jolo ni Debata. Ai boi do sahat tu hita ulaon manguluhon, alai ndang marsahala panguluhononta. Angka na so marsahala manusai donganna jolma, angka na marsahala patupa las ni roha nang ngolu ni donganna, niuluhonna nang na manguluhon ibana. Di bagasan minggunta sadarion, minggu XII-hon, dipanghulingi Debata hita angka naposoNa marhite hataNa di Poda 8: 12-21 i asa tadungdung gabe naposoNa na marsahala. Dia ma tonaNa tu hita angka naposoNa asa tardok angka naposoNa na marsahala hita?

Naparjolo, i ma asa sai tapangido sian Debata hapistaran, parbinotoan dohot habisuhon na taharingkothon patupahon ulaonta songon naposoNa, unang gabe maila Debata tabahen ala ndang manang hurang bisuk hita. Ndang lomo roha ni Debata molo ndang pistar naposoNa, molo ndang marparbinotoan naposoNa, molo ndang marhabisuhon naposoNa.  Dalan tusi, songon na tangkas di ayat 12 dohot ayat 17, i ma asa: 

Ringgas hita marsiajar. Asa tatuhori parbinotoan. Mansai ringkot do i tarlumobi di partingkianta nuaeng, di era Revolusi Industri Napaopathon, na digohi angka hamubaon di pamingkirion, parbinotoan teknologi na marragam na mansai timbo, ndang holan di bio technologi, alai dohot do di teknologi medis, teknologi nano,  teknologi robot. Di tingkinta on bahat hamubaon di cara berkomunikasi, dohot cara mandungdung sidungdungon di na ringkot di ngolu on. Mansai ringkot do on patupaonta tarlumobi di na disangkapi pamarentanta pasauthon visi Indonesia Maju Negara ke-5 di taon 2030, 11 taonnari, I ma marhite na lam pahinsathon hatauonta songon jolma na mangula dohot na marusaha dohot mangatur ngolu on dumenggan, Sumber Daya Manusia. I ma marhite pendidikan formal dohot marhite angka pelatihan-pelatihan.

Tapangido di tangiangta asa ditambai Debata habisuhon na sian Ibana tu angka naung tarparsiajari i, ala dao tumimbo do habisuhon na sian Debata sian habisuhon naboi taparsiajari di portibion. Molo ro habisuhon sian Tuhanta, dapotan inspirasi ma hita, tubu ma prakarsa na so tardodo hita sian dirinta sandir, tubu ma inovasi di hita mangadopi tantangan na borat, boi tauba tantangan gabe peluang,ro semangat naimbaru na taharingkothon mangadopi marragam hamubaon di ngolu on, asa unang talu hita, unang gulung tikar usahanta, unang tartading hita, unang marpogos hita, baliksa gabe mardohar, gabe manguluhon, leading dirinta nang bangsonta.
Manghaholongi hapistaran, parbinotoan dohot habisuhon i (ayat 17).

Mansai ringkot do on di partingkianta nuaeng na mansai mura di dunia medsos halak manghaporseai na so sintong so jolo manulingkiti dia nidok ni halak disi sajamotjamotna, baliksa gabe dioloi angka sangkap patubutubu sogo ni roha. Mansai porlu i di partingkian post-kebenaran, i ma na dialo angka halak angka na sintong naung diauhon saleleng on.
Napaduhon, tahabiari Debata marhite na manghagigihon angka na mangihut on: (i) Na jat, (ii) roha haginjangon, ai ndang olo marsiajar angka na ginjang roha, (iii) pangalaho na jat, (iv) pamangan getegete. Nuaeng on di dunia medsos dos do pamangan getegete on dohot jarijari na so marroha uju marmedsos.  Sotung adong hita na puluk manggoari dirinta naposo ni Debata hita, hape taula naopat I (ayat 13). Na so jamot di jarijarina boi masuk hurungan.

Napatoluon, manguluhon di bagasan hasintongan ma hita, manang di dia pe hita manguluhon. Ndang jadi tapapeol uhum dohot hatigoran di na manguluhon. Ndang jadi tajalo sisip gabe tahamonangkon n agogo, tatindos napogos (ayat 16-17, 21). Muba ma naung sanga peol manguluhon, papeol uhum. Tigor ma tu joloan on.

Napaopathon, tapatupa di ngolunta dohot tu angka na tauluhon ngolu na denggan, i ma ngolu na mamora, ndang ngolu na marpogos; ngolu na marmulia, ndang ngolu na marlea manang na so mararga, di ngolunta sandiri dohot di tongatonga ni ngolu ni donganta jolma, so ingkon mandok, manghaposi dohot mangajarhon na dumenggan do hamoraon, sere, perak na pinillit sian hapistaran, parbinotoan dohot habisuhon.  Ala pistar, parbinoto dohot bisuk do hita gabe boi tapangke angka pasupasu ni Debata tu bangsonta, i ma angka Sumber Daya Alama nang Sumber Daya Manusia, patupa Indonesia maju, Indonesia na mardohar. Ndang baliksa, songon nasai laon: Mamora sumber daya alamta  jala torop bangsonta, hape marpogos bahatan sian hita, ala ndang pistar hita, nang parbinoto jala ndang marbisuk. Taeahi ma ngolu na mambahen marulaon  dongan, asa boi nang nasida mangolu denggan, marhangoluan na uli, marhite angka hapistaran, parbinotoan dohot habisuhonta. (ayat 18-19).  

Asa, angka naposo ni Debata na marsahala do hita molo (i) Taharingkothon di bagasan haringgason ni roha marhapistaran, marparnibotoan dohot marhabisuhon, i ma marhite na ringgas marsiajar manontong dohot mangido asi ni rohaNa palumehon tu hita habisuhon sian Ibana. (ii) Tahabiari Debata marhite na manghagigihon hata dohot pambahenan na jat, (iii) Manguluhon hita di bagasan hasintongan, (iv) Tapatupa hangoluan na denggan tu donganta jolma, asa mardohar ngolu nasida, so pola ingkon mangajarhon na dumenggan hamoraon na marragam i sian hapistaran, parbinotoan dohot habisuhon.

Boasa ingkon dipanghulingi Debata hita ruas ni HKBP di minggu on, tarlumobi dung tabege jala taboto sangkap ni bangsonta gabe bangso no 5 na maju di taon 2030, i 11 taonnari? Molo taida angka bangso naung leleng maju, jala naung gabe maju di portibion, angka bangso naung manaluhon hapogoson, na mambahen ngolu ni rakyat gabe mardohar,  sejahtera, denggan sistim sosialna, moru hajahaton di tongatonga nasida, moru pangisi ni angka penjara di tonga nasida, ndang pola pamajuhu hita molo tadok na umbahen na songon i pe naung nidungdung nasida ala na maju do situtu hapistaran, parbinotoan, dohot habisuhonnasida mangatur ngolungolu parnegaraan, pamajuhon angka ekonomi, dohot patupa hatigoran, mangalo hajahaton.  Ala ni i, denggan do dohononta tu dirinta ruas ni HKBP sude di sandok Indonesia on na mangihut on: “Umbahen na dipanghulingi Debatat pe hita angka ruas ni HKBP na gabe naposoNa di Indonesia on marhite Poda 8: 21-21 i sadarion, i ma asa lam marsitutu do hita (i) Ringgas, tahaholongi, marsitutu sian nasa roha nang gogonta, patimbohon hapistaranta, parbinotoanta dohot habisuhonta, (ii) Manghagigihon angka sangkap di roha nang ulaon na jat, baliksa (iii) Manguluhon tigor ma hita, jala (iv) Taparo angka ngolu na mardohar tu donganta marhite angka ulaonta namarhapistaran, marparbinotoan dohot marhabisuhon, ai marhite sian i do hita boi dohot manumpahi di sangkap nauli ni bangsonta gabe bangso na maju no 5 di taon 2030. 

Ala ni i, ringkot tasulingkiti rohanta nuaeng, manang na rade do hita tusi, dia naung taula, dia na so taula dope. Nian nunga bahat sian tongatonganta ruas ni HKBP naung maju, naung patupa angka ulaon na uli jala nab alga di tongatonga ni bangsonta, nang di portibion. Alai martimbangkon timbo ni sidungdungon ni bangsonta, mansai ringkot do hita marsitutu mangarimangrimangi joujou ni Debata tu hita sadarion asa di ganup na taula, sian angka ulaon na ummetmet sahat tu ulaon na umbalga, di na diuluhon dohot di na manguluhon, tapanghilalahon ma na dijou jala dipangke Debata Sitolusada i do hita mangula disi songon naposoNa. Asi ma roha ni Tuhanta di hita angka ruas ni HKBP nang ruas ni Hakristenon Batak pe tahe, dipatau jala lam dipatau ma hita pangkeonNa gabe angka naposoNa pasauthon lomo ni rohaNa na uli i di hita hajolmaon dohot angka na tinompaNa na asing.
Amen. 

(Jamita Evangelium, 8 September 2019, Minggu XII Dung Trinitatis - Sian Parsameanta, STT-HKBP Pematangsiantar, Pdt Dr Robinson Butarbutar,0812-62472015).