Notification

×

Iklan

Iklan

Renungan Minggu Kantate, Ephorus HKBP: 'Marende ma Hamu di Jahowa Ale Sandok Tanoon '

7 Mei 2023 | 12:14 WIB Last Updated 2023-05-07T05:14:22Z

Ginurithon ni Ephorus HKBP Pdt Dr Robinson Butarbutar


"Marende Ma Hamu di JAHOWA ale sandok tanoon" (1 Kronika 16:23 - 26)


GREENBERITA.com- Hamu angka Dongan.,


Sian donganta parhaporseaon di Hadirion dohot Ulaon ni Debata Jahowa, i ma raja Daud, ditogihon asa rade hita mangendehon Jahowa marhite na paboahon dohot pajojorhon Ibana di endenta i. 


Di bagasan panogihononna i digoari na mangihut on sialana boasa tama siendehononta Jahowa marhite endenta i. Dia ma i, i ma: 


Parjolo, ala ni hatimbulonNa, mangatasi sude angka debata, na marrumangkon ajiajian. Debata na tumimbul i do sipujionta, ndang angka debata ajiajian i. Mansai ringkot on tu angka na mangolu di Hasipelebeguon dope, nang angka na mabgoku di era hapistaran ni jolma na tuk mamangke Artifial Intelligence na dipangke jolmai nuaeng mangutupi paneang ulaon, ala boi gabe dipele jala disomba angka jolma i nuaeng, marsigantung tu angka i.


Paduahon, ai Ibana na manjadihon angka langit, jagad raya. Ndang adong hiya on ia so dijadihon Ibans. Ndang adong ahuon ia so dijadihon Jahowa. Ndang adong sibonsiri na dumenggan mangendehon ibana ia so panjadihononNa i di ngolunta. Atik pe na boi do maol na mangolu i, alai diparade Ibana do di portibi na jinadihonNa i na taharingkothoj di hangoluanta, ubat tu sahitta, dohot angka na taharingkothon di ngolu ni hajolmaon i.


Patoluhon, ala ia Debata Jahowa i marhatongamon, marhamuliaon, marhagogoon, dohot marhinauli di bagasan habadiaonNa do. MarDebatahon na songon i tung siendehononta do. Ndang hau ia Debatanta i. Ndang na jinadihon ni jolma. Ndang na gale Debatanta i, ala pargogo na so hatudosan do. Ndang na rumar Debatanta i alai na badia do. Na tongam. Ndang disangkapi na roa nang na jahat tu nholunta, na uki do ditahi dohot dipatupa Ibana di ngolunta on.


Panandaonta di tolunsa, i ma hadirionNa na tumimbul sian angka debata, ulaonNa na manompa saluhut, padohot hita jolma dohot na taharinghothon di ngolunta on, nang marragam Hadebataonna na tongam, na gogo, na marmulia, jala marhabadiaon na uli, i do na ingkon mangonjar, pahiras dohot pahinsa roha, tondi, pamangan nang dilanta mangendehon Debata Jahowa.


Hamu angka Dongan, nunga tung leleng panogihonon ni Raja Daud on disoarahon tu bangsoNa sandiri. Jala dungkon ni i tu sandok na porsea di portibion, nang hita angka ruas ni HKBP mamungka dung tajaha Bibelta i mamungka 161 taon na salpu sahat tu sadarion. 


Mamungka sian najolo, ia panogihonon ni raja Daud i dibege na umbegesa hira holan angka jolma do na ditogihon. Jala bahat do antong angka naporseai mangendehonsa sadenggandenganna, marhite na mangendehon ragam ni Ende. 


Uju ndang dope haru malo jala pistar hita halak Batak mangendehon ende pujipujian tu Debata , ende na ginurithon ni angka halak Kristen di Eropah, bahat na tung mansai malo manggurithon dohot mangendehonsa marhite angke ende ni halak Eropa. Bahat do i adong di angka Endenta.


Songon i do tong pinatupa ni na porsea di Asia dung gabe Karistennasida. Alai dung mardalan mardalan tingki nang hita pe, songon bagian ni halak Asia tong do tabonai, tauduti jala tapahembang Ende ni halak Kristen Batak marhite rumang ni Ende martondi gondang Batak. 


Adong do sada Ende martondi gondang Batak na gabe dipangke naplorsea di Asia, i ma ndi on: "Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Pencipta...". 

Di hatahatana digoari ma sialana endehonon Jahowa. Uju i sahat tu nuaeng hita jolma sambing dope na tatogihon mangendehon Jahowa. 


Alai angka na tinompa na asingna i ndang apala talehon rohanta manungkun jala mangalehon alus boasa na nasida pe dohot do dijouhon mangendehon Jahowa, songon na diondolhon di topik ni jamitanta, i ma angka na msrhosa dohot na so marhosa hangoluan pe tahe.


Alai nuaeng, songon na diondolhon marhite topik ni jamitanta, ndang holan jolma i na ditogihon nuaeng mangendehon Jahowa, alai 'sandok tanoon do,' na di bagasanna ndang holan jolma sitogihonon alai dohot do sandok tanoon. Dohot do marhite i dijou nang na so jolma na adong di tanoon.


Nuaeng sungkunsungkun i ma boti: Tarjouhon ni jolma nang hita na porsea i do tu sandok tonoon laho mangendehon Jahowa, hape nunga tapatupa angka ulaon na mambahen marsingkor angka i di tolu ratus taon parpudion tarlumobi dung Industrialisasi na songon i burukna tabahen? 


Angka hau tatabae, angka na mangolu di laut tasusai marhite na palitokhon ask laut dohot angka na litok sian angka pabrik na pamatehon bahat na mangolu disi, udaranta polulit dna? Ringkot do tapatupa panjouon asa muba jolo hita marparange maradophon sandok tanoon, andorang so tatogihon nasida mangendehon Jahowa.


Dung pe tapatupa i asa tarbahen hita mangendehon Jahowa na manompa angka i. Manang, molo asa singkop psngendehononta tu Tuhanta i, ingkon sahat do hita tu na pasohot ulaon manegai portibion ai ndang tarbahen hita mangendejon Ibana hape tasegai na tinompaNa, tabahen najat tu angka na tinompaNa i, tabahen na so uli tu donganta jolma. Dipsrgogoi Debata ma hita mangendehon Ibana.

Amen..!


(Penulis saat ini melayani sebagai pucuk pimpinan HKBP di Pearaja Tarutung Sumatera Utara)